EESTI SPORTHOBUSTE KASVATAJATE SELTS
PÕHIKIRI

§ I. Üldsatted.
(I) Mittetulundustühingu (edaspidi “Sells”) eestikeelne nimi on: mittetulundustühing EESTI SPORTHOBUSTE KASVATAJATE SELTS, mille ingliskeelne mitteametlik tõlge on: non- profit organisation ESTONIAN SPORTHORSE BREEDERS’ SOCIETY.
Seltsi ja tema juhatuse asukoht on Keila vald, Harjumaa.
Seltsi tegevus on mittetulunduslik, apoliitiline ja mittereligioosne. Seltsi tegevus hõlmab kogu Eesti Vabariigi (edaspidi “Eesti”) territooriumi.

§ 2. Seltsi eesmark.
Seltsi eesmark on sporthobuste kasvatamise arendamine Eestis ja uue tõu – eesti sporthobuse (Estonian Sporthorse – ESH) Ioomine ning sporthobuste kasvatajate ühiste huvide esindamine.
Oma eesmärgi saavutamisek.s võtab Selts endale eesti sporthobuste ja ratsaponide aretuse teenindamisel
alljargnevad ülesanded:
Eesti sporthobuste tõuraamatu pidamine ja tõutunnistuste väljaandmine
Eesti sporthobuste jõudluskontrolli tegemine
Eesti sporthobuste hindamine ja aretuseks tunnustamine
Eesti sporthobuste kunstliku seemenduse alase töö korraldamine
Oma liikmete esindamine Eesti poliitilises, majandus- ja kultuurielus, üldsuse informeerimine sporthobuste väärtustest ja nende populaarsuse tõstmine
Oma liikmete esindamine rahvusvahelistes hobusekasvatusorganisatsioonides, suhtlemine välismaa hobusekasvatus ja ratsaspordiorganisatsioonidega
Koostöö valitsusasutustega ja valitsusasutuste poolt hallatavate riigiasutustega, kultuuri- ja spordiorganisatsioonidega
Hobusekasvatajate nõustamine ja kogemuste vahetamise organiseerimine
Koolituse korraldamine ja informatsiooni levitamine seminaride, kursuste, ekskursioonide jms. kaudu
I0) Hobuste ja muu tõumaterjali (sperma, embrtüod) müügi- ja ostuvõimaluste uurimine, sellealase teabe levitamine ja reklaami korraldamine
Riiklike toetuste ja sponsorannetuste taotlemine
Kirjastustegevus

§ 3. Liikmeskond. Liikmeks vastuvõtmine, liikmelisuse 1õppemine ja Seltsist väljaarvamine.
(1) Seltsi Iiikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnustab Seltsi põhikirja.
Seltsi Iiikmeks saamiseks tuleb esitada avaldus, kus on märgitud, et avaldaja tunnustab Seltsi põhikirja.
Uute liikmete vastuvõtmise otsustab juhatus või tema poolt volitatud isik ühe kuu jooksul avalduse esitamise kuupäevast. Kui juhatus keeldub kedagi vastu võtmast, on tal õigus taotleda vastuvõtmist üldkoosoleku poolt. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui vastuvõtmise poolt on üle poole osavõtjate hulgast.
Iga liige võib Seltsist lahkuda isikliku avalduse alusel 1- kuulise etteütlemisajaga.
Liikmelisus lõpeb liikme surma korral ja juriidilise isiku tegevuse 1õppemise korral.
Juhatus võib liikme Seltsist välja arvata Seltsi huvide kahjustamise või kohustuste täitmatajätmise korral (valeandmete esitamine hobuste kohta, liikmemaksu vm. rahaliste kohustuste täitmatajätmine pärast kirjalikku meeldetuletust, loomakaitse või hobuse heaolu reeglite vastu eksimine jne.) Seltsist väljaarvamisest peab juhatus koheselt koos põhjendusega kirjalikult teatama. Väljaarvatud liikmel on õigus juhatuse otsuse peale edasi kaevata üldkoosolekule.

§ 4. Liikmete õigused.
Kõigil Seltsi liikmetel on võrdsed õigused osa võtta Seltsi üritustest ja tegevusest, saada ja kasutada kogu Seltsi käsutuses olevat informatsiooni hobusekasvatuse ja hobusekaubanduse kohta, esitada oma arvamusi, osa võtta üldkoosolekust ja seal toimuvatest hääletustest, olla valitud Seltsi juhatusse või muudesse organitesse.

§ 5. Liikmete kohustused.
Liikmete kohustuseks on toetada Seltsi eesmärkide saavutamist, mitte kahjustada Seltsi huvisid ega mainet, anda Seltsile vajalikku informatsiooni oma hobuste kohta, nõustuda selle informatsiooni avalikustamisega.
Iga liige on kohustatud maksma liikmemaksu ja oma hobuste registreerimise või tõuraamatusse kandmisega seotud vm. kehtestatud tasusid.

§ 6. Organisatsiooniline struktuur.
Seltsi organid on:
üldkoosolek
juhatus
revisjonikomisjon
aretuskomisjon
hindamiskomisjonid

§ 7. Üldkoosolek.
(I) Ühingu kõrgem juhtorgan on liikmete üldkoosolek. Korraline üldkoosolek peetakse üks kord aastas pärast majandusaasta 1õppu. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel ja korras.
Üldkoosoleku pädevusse kuulub :
a)põhikirja muutmine
juhatuse valimine
Majandusaasta aruande arutamine ja kinnitamine
revisjoniaruande kinnitamine
sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kehtestamine
seltsi tegevuse 1õpetamine
Kui eelnevalt välja kuulutatud koosoleku alguse ajaks ei ole kohal vajalikku arvu liikmeid, viiakse 30 min hiljem läbi uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimelineolenemata sellel osalevate või esindatud liikmete arvust eeldusel, et kõigile liikmetele on põhikirja tingimuste kohaselt teatatud koosoleku toimumisest. Volituste alusel voib üks liige esindada veel 3 liiget, kes loetakse sel juhul kohalolnute hulka.
Kutsed koosolekule koos päevakorra ja kõigi kirjalike materjalidega peavad olema kõigile liikmetele välja saadetud hiljemalt 2 nädalat enne koosolekut. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab üle poole kohalolijatest, põhikirja muutmisel üle 2/3. Eesmärgi muutmisel on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

§ 8. Juhatus
(I) Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks.
Juhatus on 5- 9 liikmeline. Juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe
Juhatuse ülesanded on:
Seltsi tegevuse juhtimine ja korraldamine, Seltsi esindamine
Aretusprogrammi ja tõuraamatu eeskirjade vastuvõtmine
Ürituste plaani ja juhatuse tööplaani koostamine ja elluviimine
Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine koostamine ja esitamine üldkoosolekule, üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruande esitamine Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile.
Eelarve kinnitamine ja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
Raamatupidamise korraldamine
Aretuskomisjoni ja hindamiskomisjonide määramine
Eelarves ette nägemata kulutuste otsustamine
Vajaduse ja võimaluse korral võtab juhatus tööle palgalise tegevteenistuse. Juhatuse nimel võib otsuseid teha ja seltsi esindada juhatuse esimees üksinda või igal juhtumil selleks juhatuse koosoleku poolt volitatud esindaja.

§ 9. Hindamiskomisjonid.
Juhatus moodustab vastavalt vajadusele ühe voi mitu hindamiskomisjoni (eraldi 2- aastaste, 3- aastaste ja vanemate täkkude ja märade ning nendejäreltulijate hindamiseks).
Iga komisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe.

§10 Aretuskomisjon. Juhatus moodustab aretusküsimuste arutamiseks nõuandva organina aretuskomisjoni Aretuskomisjoni esimeheks on juhatuse esimees.

§ 11. Revisjonikomisjon.
Revisjonikomisjon valitakse üldkoosoleku poolt 3- liikmelisena. Komisjoni ülesandeks on kontrollida kõiki kaebusi teiste juhtorganite töö kohta ja teostada raamatupidamise ning kassapidamise revisjoni igal aastal vähemalt 1 nädal enne üldkoosolekut.
§ 12. Seltsi rahastamine.
Seltsi rahalised vahendid koosnevad :
sisseastumis- ja liikmemaksudest ning teenustasudest
Vabariigi Valitsuse eraldistest
Annetustest
Muudest tuludest
Selts valdab ja kasutab oma vara vastavuses põhikirja sätetega. Seltsi vara kasutatakse üksnes Seltsi eesmärkide saavutamiseks. Tulu ja vara ei jaotata Seltsi liikmete vahel.
Oma ülesannete elluviimiseks on Seltsil õigus sõ1mida lepinguid ja kasutada oma rahalisi vahendeid vastavalt juhatuse poolt kinnitatud eelarvele.

§ 13. Seltsi lõpetamine.
Seltsi lõpetamise otsustab üldkoosolek üle 2/3 häälteenamusega. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Seltsi likvideerimine toimub Mittetulundusühingute seaduses ette nähtud korras. Seltsi lõpetamise korral antakse varad üle samasuguse eesmärgiga mittetulundusühingule või -ühingutele vastavalt üldkoosoleku otsusele.

Põhikirja uus tekst on vastu võetud üldkoosoleku poolt 01.04.2017.a.