PAARITUSTE JA VARSA SÜNNI REGISTREERIMINE

Hobuseomanikel on võimalik esitada paaritustunnistus/varsa sünniteade digitaalsel kujul. Selleks tuleb paaritustunnistus digitaalselt allkirjastada nii paaritust tõendava (täkuomaniku) kui ka varsa sündi tõendava isiku (varsa omaniku) poolt. Kui paaritus toimub kodutallis ja täku omanik on ühtlasi ka varsa omanik, piisab paaritustunnistusel ühest digiallkirjast. Digiallkirjastatud paaritustunnistuse saab saata meiliaadressil astra@estsporthorse.ee

Kui teil on passi väljastamisega kiire, siis palun andke sellest teada tõuraamatupidajale Astra Nilk, kelle kontaktid leiate meiekodulehelt.

…………………………………………………………………………………

OMANIKU MUUTUSEST TEATAMINE
Omaniku muutusest tuleb aretusühingule teatada 30 päeva jooksul. Omaniku muutuse vormistamiseks tuleb edastada ESHKS kontorisse hobuse pass ja omaniku muutust tõendav dokument, milleks võib olla ostu-müügileping, arve või ka lihtsalt mõlema poole andmetega ja allkirjadega blankett.

Omaniku muutuse blankett RTF

………………………………………………………………………………

IMPORTHOBUSE REGISTREERIMINE

Eestis on võimalik registreerida välismaalt ostetud  hobune erinevates aretusühingutes (ESHKS; EHS, EHKAS). See aretusühing, kus hobune registreeritakse, jääb hobuse info haldajaks PRIA andmebaasis st. teistel aretusühingutel ei ole võimalik teatud infot lisada või muuta  – näit. hobuse ülevaatuste tulemusi jne. Seega aretusväärtusega hobune (mära või täkk) on mõttekas registreerida selle tõuraamatu kaudu, kus teda hiljem on plaanis kasutama hakata.

Toimingud:

  1. Hobusele tuleb tellida veterinaarsertifikaat päritoluriigist. Veterinaarsertifikaadi väljastab kohalik veterinaarkeskus ja see on reisil hobuse juures koos passiga.
  1. Hobuse jõudmisel Eestisse tuleb sellest teavitada aretusühingut 30 päeva jooksul ja esitada pass, veterinaarsertifikaat ning omandiõigust tõendav dokument (leping, arve või seletuskiri hobuse hankimise kohta) hobuse registreerimiseks.
  1. Kui imporditud mära on tiine, tuleb esitada koos passiga ka paaritustunnistus ja võimalusel varsa isa DNA sertifikaat.

Tasuda tuleb nii registreerimise kui omaniku muutuse eest. Hinnakiri leitav siin:

https://estsporthorse.ee/organisatsioon/teenuste-hinnakiri/

………………………………………………………………………………..

TÄKU KASTREERIMISEST TEATAMINE
Täku kastreerimisest tuleb aretusühingule teatada 30 päeva jooksul. Ruunamise kohta võib passi kande teha ruunamise läbi viinud tegevuslitsentsiga veterinaar. Kui passi jääb kanne tegemata veterinaari poolt, tuleb pass saata koos kastreerimise teatega ESHKS kontorisse.
Teade täku kastreerimisest PDF

……………………………………………………………………………..

HOBUSTE ÜLE ARVESTUSE PIDAMISE KORD

Põllumajandusministri 21.12.2009. a määruse nr. 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord“ § 12 sätestab põllumajandusloomade arvestuse pidamise korra. On välja töötatud algarvestuse pidamise vorm, millel kajastuvad kõik olulised andmed. Antud vormi võib pidada elektrooniliselt või paberkandjal. Kõik andmed tuleb kajastada vormil kolme päeva jooksul hobuse sündimise, märgistamise, karja toomise, karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise või tapmise päevast arvates. Arvestust tuleb säilitada kolm aastat karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise või tapmise päevast arvates.

(Hobuste algarvestuse leht excel)