ÕIGUSAKTID JA NENDE RAKENDUSOTSUSED

Hobusekasvatuse kohta käivaid seadusi, määrusi, käskkirju jm. kõigile kohustuslikke juhendmaterjale on mõnikord raske leida. Püüame selles rubriigis need kättesaadavamaks teha.

A. EESTI VABARIIGI SEADUSED
1. Põllumajandusloomade aretuse seadus
2. Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus
3. Loomakaitseseadus
4. Loomatauditõrje seadus

B. PÕLLUMAJANDUSMINISTRI MÄÄRUSED
1.) Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord
2.) Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord
3.) Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded
4.) Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

C.EUROOPA LIIDU MÄÄRUSED JA DIREKTIIVID

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/262, milles sätestatakse hobuslaste identifitseerimise meetodeid käsitlevad eeskirjad kooskõlas nõukogu direktiividega 90/427/EMÜ ja 2009/156/EÜ (hobusepassi käsitlev määrus) 

NÕUKOGU DIREKTIIV 90/428/EMÜ, võistlushobustega kauplemise ja võistlustel osalemise tingimuste kohta

NÕUKOGU DIREKTIIV hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta

NÕUKOGU DIREKTIIV zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta ühendusesisesel kauplemisel hobuslastega

 

Kasvataja õigus

WBFSH avaldas oma seisukoha vaidluste kohta, keda lugeda varsa kasvatajaks. On palju vaieldud, kas õige kasvataja on see, kes tegi paaritamise otsuse või see, kes registreeris varsa oma omandina. Probleem on teravnenud seoses embrüosiirdamisega. On olnud isegi juhtumeid, kus surrogaatema omanik taotleb endale kasvataja au. Selge otsus, mida ka meie jälgime, on:
„Kui ei ole tiine mära müügi ajal tehtud lepingut, kus on selgelt määratletud, kes on märaga koos in utero müüdud varsa kasvataja, siis on varsa kasvatajaks see juriidiline või füüsiline isik, kes oli mära omanik/ või kellele kuulus õigus mära kasutada (juhtumil, kui mära oli liisitud aretushooajaks varsa saamiseks) sünni hetkel ja kes registreeris varsa sünni tõuraamatus registreerimistunnistuse (passi ) saamiseks.“