Juhatuse ja aretuskomisjoni koosoleku otsused 05.12.2020 Tähtveres

Osalejad: Joel Jürisson, Peeter Viiard, Andres Tõnissoo, Kristjan Hein, Sven Shois, Liis Ira, Astra Nilk, Kristiina Pähn, Dina Ellermann, Kaia Lass

Päevakord

 1. Aretusprogrammi kohendamine
 2. Märadele eliittiitli andmine. Ettepanek ja juhatuse otsus – eliitmära tiitli taotlemise kriteeriumide sõnastust tuleb muuta. Ettepanek uuele sõnastusele: aretuskomisjon võib teha otsuse anda ESH tõuraamatusse kantud märale tiitli “eliit ” võttes aluseks mära järglaste saavutusi spordis ja nende jõudluskontrolli tulemusi.
 3. Täkkude tunnustamine

Otsutati aretusprogrammi sisse viia sisse järgmised muudatused ja uuendused:

 1. Täku tunnustamise avalduse teeb täkuomanik või esindaja
 2. Kasutada segaduse vältimiseks väljendeid ” ajutine paaritusluba” ja “tunnustus” (eluaegne)
 3. Noortäkk ei pea esinema igal aastal uuesti võõrratsaniku testil vaid aretuskomisjon võib anda täkule ajutise paaritusloa pikemas ajaks: 1-3 aastaks. Näit: juhtudel kui noortäkk esines võõrratsaniku testil märkimisväärselt hästi või on edukalt terve hooaja võistlustel osalenud.
 4. Ajutise paaritusloa ajal võetud sperma kasutamise kohta teeb aretuskomisjon eraldi otsuseid (näiteks: Juhul kui täkk on ruunatud või surnud teeb aretuskomisjon otsuse varsa peatõuraamatusse kuuluvuse kohta, arvestades hobuse enda või järglaste võistlus- ja jõudluskontrolli tulemusi.)
 5. Terviseuuringu kriteeriumid. Tunnustuse või ajutise paaritusloa kehtima hakkamiseks tuleb esitada ESHKS – ile täku röntgenpildid. OCD test jääb samuti valikusse kui aretuskomisjon peab vajalikuks kontrollida röntgenoloogiliste leidude pärilikkust. OCD testi teinud täkkudele kehtib üleminekuperiood ent täkuomanik kes soovib esitada avalduse lõplikuks tunnustamiseks ja tõuraamatunumbri saamiseks peab esitama röntgenpildid.
 6. Täkkude tunnustamine sporditulemuste põhjal-ettepanek: jätta välja kindlad protsentide ja puhaste radade arvud ja parkuuride kõrgused. Aretuskomisjon on suuteline hindama täku aretusväärtust vastavalt tema eakohastele saavutustele spordis.
 7. Tunnustamine järglaste tulemuste põhjal – eelkõige arvestatakse järglaste sporditulemusi, järglaste ülevaatuste finaali tulemusi võetakse arvesse aga need on teisejärgulised.
 8. 2- ja 3- aastaste täkkude tunnustamine finaali punktide põhjal: võtta maha nõue, et ükski hinne ei tohi olla alla 7p. Küll aga jääb sisse nõue, et keskmine hinne peab olema vähemalt 7.8 p.
 9. Jätta välja aretusprogrammist täkkude tunnustamise peatükist puktid 11 – 12 kui arusaamatud ja ebavajalikud.
 10. Jõudluskontroll.

Jätta aretusprogrammist välja hinnakirjad: hobuste esitamise tasud ning finaalülevaatuse transpordi kompenseerimine.

 1. Eeltõuraamat.

Sporthobuste ja ponide eeltõuraamatusse kandmise tingimuste muutmine Astra Nilk ettepanekul – kõik 10 poolt.

 1. Täkkude tunnustamine

2-aastased Agamix Legend Z  ja Chicago Rouge ületasid mõlemad finaalis 7.8 p nõude ja saavad ajutiselt paaritusloa. Peavad esitama röntgenpildid paaritusloa kehtima hakkamiseks.

3 -aastastest täkkudest ületasid lävendi  – Thor VL, Miracle ja Heros V ning nad on kutsutud võõrratsaniku testile

5- aastased täkkude Pronto vd Maltahoeve ja Kasper paaritusload pikendati võistlustulemuste põhjal 2- aastaks (kuni 2022 aasta lõpuni)

Vanemate täkkude Cahir N ja Candour Esqui paaritusload pikendati võistlustulemuste põhjal  2 aastaks- (kuni 2022 aasta lõpuni)

B Captain Normanile otsustas aretuskomisjon anda tunnustuse ja tõuraamatu numbri.

Aegunud AES tõuraamatu tunnustusega täku Whisper R paaritusluba pikendas aretuskomisjon mõningate vastuhäältega siiski 1- aastaks, edasiseks pikendamiseks tuleb täkk esitada hindekomisjonile eksterjööri hindamiseks ning esitada aretuskomisjonile täku järglaste tulemused, millede alusel teeb komisjon otsuse.

Kõikidel täkkudel tuleb esitada röntgenpildid siis kui alusdokument röntgenpiltide hindamiseks on aretuskomisjoni ja juhatuse poolt üksmeelselt vastuvõetud ja heakskiidetud.

 1. Hindekomisjonist

Piirkondlike ülevaatuste hindekomisjoni uus juht on Peeter Viiard. Raigo Kollom hindab võimalusel suurematel regionaalsetel ülevaatustel.

 1. Kalenderplaan
 • Ametlik Täkkude päev toimub Tähtveres 3 aprill. Kui viirus ei ole taandunud kaalutakse otseü Kui olukord on paranenud kaalutakse kogupäeva sündmust koos vabahüpete võistlusega.

Kuna meil on tekkinud suuremad kasvandused siis võttis koosolek vastu otsuse, et vähemalt  4. täku testimise korral sõidab hindekomisjon koos võõrratsanikega  kasvataja juurde kohale täkkude testimiseks, osalustasu 150 eur/täkk.

 • NHT – takistussõidus 30.07- 01.08 ja koolisõidus (kuupäev täpsustamisel) toimuvad Perilas.
 • Finaalülevaatuse kuupäevad on 16.- 17. oktoober Vaiklas
 1. 2021 eelarve

Likvideerimisele läheb ESHKS tegevteenistuse kasutuses olnud auto. Breeding Newsiga jätkatakse. Sündmuste toetamise kohta tehakse otsus kui on teada aretustoetuse suurusjärk.

…………………………………………………………………………………..

Juhatuse otsused meilihääletuse teel oktoober 2020:

Anda eliitmära tiitel märadele Friida (ESH, s 2003, False Pass X Prooton) ja Pleasure (ESH, s 2004, Playboy x Mozart II 79).  Anda tunnustus väikeponi täkule Samson

Juhatuse otsused meilihääletuse teel september 2020:

ESHKS – i esindavad: EHML – s Joel Jürisson ja Tori hobumajanduskeskuse detailplaneeringu töörühmas Andres Tõnissoo

…………………………………………………….

23.07.20 Perilas toimunud juhatuse koosolekul tehti ettepanekuid  aretuskomisjoni  liikmete osas ja hiljem meilihääletuse tulemusena otsustati järgmised komisjoni liikmed:
1. Peeter Viiard – juhatuse liige, kasvataja,
2. Astra Nilk – juhatuse liige, tõuraamatupidaja, kohtunik, kasvataja
3. Liis Ira – juhatuse liige, tegevjuht, kasvataja
4. Kristjan Hein – juhatuse liige, kasvataja
5. Joel Jürisson – juhatuse liige, kasvataja, veterinaar
6. Hanno Ellermann – sportlane, kasvataja, takistussõidu spetsialist
7. Kristi – Liis Koppel – kasvataja, kohtunik, veterinaar, ponikasvatuse spetsialist
8. Dina Ellermann – sportlane, kasvataja, koolisõidu spetsialist
8. Kristi-Liis Koppel – kasvataja, kohtunik, ponid
9. Kristiina Pähn – kasvataja
……………………………………………….

ESHKS juhatus otsustas meilihääletuse teel 30.06.2020 järgmist:

Kinnitada ettepanek piirkondlike ülevaatuste tasude kohta

a. 2-6 aastased eesti sporthobused, eesti ratsaponi ja väikeponi-tasuta
b. Importhobused, ESH aretusmaterjal (märad, täkud) – 25 eurot
c. Importruunad, ristandid, mitte ESH aretusmaterjal – 50 eurot

………………………………………………

ESHKS juhatuse koosoleku otsused,  8.06.2020

Juhatuse koosoleku päevakord:

1. Juhatuse esimehe valimine.
2. Juhatuse esimehe tasu ja ametijuhend
3. Tegevjuhi määramine, tasu ja ametijuhend.
4. Raamatupidaja ning tõuraamatupidaja määramine, tasu ja ametijuhend.
5. Juhatuse nõustaja palkamine. Ametinimetus, tasu.
5. Äriregistri muudatuse sisseviimine.
6. Noorhobuste Tšempionaadi 2020 korraldamine.
7. Ülevaatuste finaali 2020 korraldamine
8. Ratsaliidu üldkogul osalemine 11.06.2020

Otsustati:

Juhatuse esimeheks valiti ühehäälselt Joel Jürisson
Juhatuse esimehele tasu esialgu ei määratud, reaalsed kulud juhatuse esimehe kohuste täitmiseks kompenseeritakse vastavalt kuludokumentide esitamisele (väljasõidud, lähetused, kulutused materjalidele)
Tegevjuhi määramine.
Tegevjuhiks määrati ühehäälselt Liis Ira. Tema tasu osas otsustatakse meili teel. Järgmisel juhatuse koosolekul esitab tegevjuht oma ametijuhendi kavandi.
Raamatupidaja töö.
Raamatupidaja ja tõuraamatupidaja kohuste täitmisega jätkab Astra Nilk. Töömahu hooajalise suurenemise korral palkab selts raamatupidaja assistendi, tasuga 5€/tund.
Järgmisel juhatuse koosolekul esitab Astra oma ameitjuhendi kavandi.
Nõuniku palkamine.
Tegevjuhtkonna nõunikuks palgatakse Raigo Kollom esialgu 2020 aasta lõpuni. Töötasu suurusjärk langeb kokku praeguse juhataja senise assistendi Liis Ira palgaga.
Äriregistri muudatused.
Äriregistri muudatuste avalduse vormistab tegevjuht Liis Ira nõunik Raigo Kollomi juhendamisel. Seejärel saavad RIK keskkonnas kõik juhatuse liikmed kinnitusallkirjad anda
NHT korraldamine
Otsustati: jätkata läbirääkimisi Perila Jumping korraldustiimiga Noorhobuste Tšempionaadi korraldamiseks. Eelmisel aastal oli üldiselt hästi, kuid noorte hobuste starte tuleb nihutada parematele aegadele, kui oli 2019 aasta NHT ajal. Teha noorhobuste sõidud rohkem nähtavaks, võistluse nimetusse lisada ka „Noorhobuste Tšempionaat“. Paigaldada ka sel aastal võistlusalasse ESHKS telk vastuvõttude ja informatsiooni jagamise eesmärgil.
Ülevaatuste finaal
Otsustati: finaali toimumise aeg vahemikus 26.-27. september kuni 3.-4.oktoober.
Liis räägib läbi Kurtnaga talliga, kaalutakse ka teisi variante (Vaikla, Ruila, Tähtvere tall jm).
Otsustati: väliskohtuniku võimalikke kandidaate veel arutatakse, ideed saadetakse juhatuse meililisti selle kuu jooksul.
Osalemine Eesti Ratsaspordi Liidu üldkogul.
Otsustati: ESHKS-i esindavad seal Liis ja Joel.

Esitati ettepanek võtta uuesti lauale Tori teema.
Otsustati: kujundada ja esitada uuesti ametlik seisukoht Tori Hobumajanduskeskuse arendamise kohta.

JUHATUSE OTSUSED 2017 TEKSTIFAILINA

ESHKS juhatuse koosolekud 18.11.2014
Juhatuse koosolek 14.08.2014
Juhatuse koosolek 19.05.2014
Juhatus 26.04.2014
Juhatuse laiendatud koosolek 21.01.2014
Juhatus 07.12.2013
Juhatus 07.01.2013
Juhatus 19.07.2012
Juhatus 06.04.2012
Juhatus 10.12.2011
Juhatus 08.06.2011
Juhatus 26.04.2011
Juhatus 16.03.2011
Juhatus 08.04.2010
Juhatus 20.03.2010
Juhatus 18.12.2009
Juhatus 08.07.2009
Juhatus 11.11.2008
Juhatus 24.05.2007
Juhatus 14.12.2006
Juhatus 29.03.2006