Täkkude Päev Kaisveres 08.03.2020.a.

Juhend
1. Täkkude Päeva üldjuhendiks on aretusprogrammi osa “Eesti sporthobuste jõudluskontroll. Sugutäkkude kandidaatide katsete juhend.” Juhatusel on õigus käesoleva juhendiga muuta selle rakendamise sätteid.
2. Võõrratsaniku testist osavõtt on vaba kõigile Eestis asuvatele täkkudele, kui omanik avaldab selleks soovi ja teatab avalduses, et pakub täkku ESH tõuraamatu aretuseks kõigile soovijatele mõistlike lisatingimustega (hinna ja märade kvaliteedi osas võib täku omanik esitada oma tingimused).
1. Täkkude omanikud peavad osavõtust teatama hiljemalt 1. märtsiks (info@estsporthorse.ee või tel. 5052348). Omanikud peavad teatama, kas taotletakse hüppehobuse või koolisõiduhobuse aretuslitsentsi. Tallikohtade saamiseks kokku leppida Raili Pillmanniga (tel. 53985994)
2. Täku esitamise osavõtumaks on 50 €, selle tasumisel saadakse osavõtja number valjastele.
3. Täku pass esitatakse eksterjööri hindamise ajal hindekomisjonile.
4. Täkkude nimekiri ja esinemisjärjekord koostatakse ja avaldatakse 3. märtsiks.
5. Täkke esitatakse eksterjööri ja tervisliku seisukorra hindamiseks sadulata ja kaitsmeteta. Sadulas oma ratsaniku all ja võõrratsaniku all on igasugused abiratsmed ja tavalistest suulistest erinev valjastus keelatud, tavalised kaitsmed on lubatud, aga stjuuardil on õigus kontrollida, et ei kasutata sooritust mõjutavaid kaitsmeid. Stjuuardi otsus ei ole vaidlustatav.
6. Kõik täku esitajad ja testijad peavad kandma turvakübarat.
7. Täkud hüppavad võõrratsaniku valikul üksikuid takistusi või parkuuri kõrgustel 3-a. kuni 80 cm, 4-a. kuni 100cm, 5-a. kuni 110 cm, 6-a. kuni 120 cm ja vanemad kuni 130 cm. Takistuste hulgas peab olema üks püsttakistus, üks okser ja üks süsteem (püsttakistus ja okser, vahe ca 10,5 m).
8. Koolisõidutäkkudena litsentsi taotlevad hobused hüppama ei pea.
9. Võõrratsaniku testi stardijärjekorra alusel tulevad täkud oma ratsanikega ajakavas määratud ajal maneeži ja hindekomisjon alustab nende liikumise ning käitumise hindamist. Võõrratsanik alustab testimist sadulas stardijärjekorras. Võõrratsanikul on õigus otsustada takistuste muutmise üle
10. Võõrratsanikud on Margit Mägi hüppehobustele ja Dina Ellermann koolisõiduhobustele. Kohustuslik on hobuste soojendamine oma ratsaniku all, võõrratsanikel või kohtunikel on õigus nõuda tundmatute või ohtlikena näivate hobuste ratsastatavuse näitamist kõigepealt maneežis oma ratsaniku all. Kohtunikud võivad hindamisel arvestada ka liikumist oma ratsaniku all. Võõrratsanikel on õigus keelduda ilmselt vähese ettevalmistusega hobuste katsetamisest.
11. Kõiki hobuseid hinnatakse eksterjöörikomisjoni (Kristi-Liis Koppel, Astra Nilk) poolt enne võõrratsaniku testi algust.
12. Hindamiskomisjoni kuuluvad Astra Nilk, Kristi-Liis Koppel , Raigo Kollom, Peeter Viiard, Gunnar Klettenberg, Rein Pill. Hindamiskomisjon lepib enne võõrratsaniku testi algust kokku, kas hinnatakse ühiselt või igaüks eraldi.
13. Ühised või eraldi hinded iga täku hindamise lehel oleva omaduse kohta esitab hindamiskomisjon aretuskomisjonile. Hinnete keskmist ei arvutata ja kohtunike otsus on vaid tunnustatud või mitte tunnustatud. Lõplik hindamisprotokoll koostatakse hindamiskomisjoni ja aretuskomisjoni ühisel koosolekul kohe pärast katsete lõppu. Kui hindekomisjon ei ole üksmeelne või kahtleb tunnustamise või mittetunnustamise vahel, teeb otsuse aretuskomisjon.
14. Aretuskomisjoni kuuluvad Raigo Kollom (komisjoni esimees), Gunnar Klettenberg, Andres Trei, Peeter Viiard, Kristi-Liis Koppel, Mihkel Kangur, Hanno Ellermann, Tiit Kivisild, Dina Ellermann, Joel Jürisson, Rein Pill. Juhatus annab aretuskomisjonile juhatuse õigused täkkude tunnustamise osas ja aretuskomisjon otsustab vaieldavad tunnustused ning kinnitab kõik tunnustused. 08.03.2020.a. peab juhatus otsustama kõigi ESH ja ERP täkkude tunnustuse, kinnitama kataloogi võetavate aktuaalsete täkkude nimekirja.
15. Hindamiskomisjoni kuuluvad täkuomanikud oma täku tunnustamise arutelul ja hääletamisel ei osale.
16. Üksikute kohtunike hindeid ei avalikustata laiemale ringile kui aretuskomisjon. Lõplikud tunnustusotsused avaldatakse kohe pärast hindamiskomisjoni koosoleku lõppu. Kommentaarid tunnustatud täkkude kohta on avalikud, tunnustuseta jäänud täkkude kommentaarid avalikustatakse vaid omanike nõusolekul.

Täpsema ajakava avaldame peagi!