Maaelukomisjoni istungi protokoll nr 37

Tallinn, Toompea Teisipäev, 15. jaanuar 2008 Algus 14:00, lõpp 14:47
Juhataja: Kalev Kotkas
Protokollija: Jaanika Lokk
Võtsid osa: Rein Aidma, Kaia Iva, Heimar Lenk, Aleksei Lotman, Leino Mägi, Merle Kruusimägi (nõunik), Ülle Särgava (nõunik)
Puudusid: Arvo Sarapuu, Imre Sooäär, Jaanus Marrandi
Kutsutud: Tori hobuste aretaja Ute Wohlrab, Mark Soosaar (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige)
PÄEVAKORD:
1. Tori hobuse aretus
Kalev Kotkas avas komisjoni istungi ning andis sõna külalisele. Ute Wohlrab andis ülevaate tori hobuse aretusest ja tekkinud probleemidest.
Tori vanatõulise universaalhobuse arvukus on langenud kriitilisele piirile. Hetkel on Eestis umbes 100 puhtatõulist tori hobust, kes ei oma hannoveri või muu „tõuparandaja“ verd. Eestis on tori hobune tunnistatud ohustatuks tõuks ning välja on töötatud hobuste säilitus- ja aretusprogramm. Nimetatud programmi raames on aga võimalik taotleda toetust ka ¾ hannoveri või mõne teise „tõuparandaja“ vereosaga tori hobustele. Tori universaalhobuste arvukus on langenud aastast aastasse ning litsentseeritud täkkusid on hetkel Eestis vaid neli. Ute Wohlrab esitas Eesti Hobusekasvatajate Seltsile avalduse, mille kohaselt tuleks kõik tori puhtatõulised täkud genofondi stabiliseerimiseks kontrollida ja litsentseerida. EHSi juhatus lükkas avalduse tagasi. Probleemiks on puhtatõuliste täkkude litsentseerimine. Viimasel 10 aastal on litsentseeritud vaid kaks tori universaalhobuse täkku. EHSil on täkkude litsentseerimiseks ette kirjutatud tingimused, mida on hobuste omanikel majanduslikult raske täita.
Tekkinud olukorra lahendusena pakkus Ute Wohlrab tori hobuse tõuraamatu jagamist kaheks: tori universaalhobune ja tori sporthobune. See aitaks saada parema ülevaate ja kontrolli tori universaalhobuste säilimise ja aretuse üle ning annaks aluse kindla kaubamärgi loomiseks.
Külaline vastas komisjoniliikmete küsimustele.
Arutati tekkinud olukorra võimalikke põhjuseid ja lahendusi.
Aleksei Lotman: Veterinaar- ja Toiduametist peaks täpsustama, kas tõupuhaste tori hobuste järglased arvatakse automaatselt tõuraamatu põhiossa. Sellisel juhul kaoks täkkude litsentseerimise vajadus. Esialgne ja väga oluline ülesanne on tori universaalhobuste genofondi säilitamine, millega peaks tegelema EHS.
Mark Soosaar tutvustas tori hobuse aretusajalugu. Ta toonitas, et tori universaalhobune on Eesti kultuuri osa, mida tuleb kaitsta ja säilitada.
Komisjoni esimees märkis kokkuvõttes, et tori universaalhobuse säilitamine on tähtis ja käsitletud probleem vajab lahendust. Komisjoni vaatab üle seadusandliku poole ning kohtub teema arutamiseks Veterinaar- ja Toiduameti vastavate spetsialistidega ning Eesti Hobusekasvatajate Seltsi esindajatega.

Kalev Kotkas Jaanika Lokk Juhataja Protokollija 2 / 2

Lisa järjehoidja sellele postitusele