Maaelukomisjoni istungi protokoll nr 52

Tallinn, Toompea Esmaspäev, 24. märts 2008 Algus 11:00, lõpp 11:40
Juhataja: Kalev Kotkas
Protokollija: Merle Kruusimägi
Võtsid osa: Rein Aidma, Kaia Iva, Heimar Lenk, Aleksei Lotman, Jaanus Marrandi, Leino Mägi, Arvo Sarapuu, Imre Sooäär, Ülle Särgava (nõunik), Jaanika Lokk (konsultant)
Puudusid: –
Kutsutud: Põllumajandusministeeriumi toidu- ja veterinaarosakonna juhataja Hendrik Kuusk
PÄEVAKORD:
1. Nädala päevakorra kinnitamine
2. Tori hobuse kui ohustatud tõu säilitamise probleemid
3. Organisatsioonilised küsimused
1. Nädala päevakorra kinnitamine
K. Kotkas avas komisjoni istungi. Vaadati läbi ja kinnitati nädala päevakord.
Otsustati: kinnitada komisjoni 9. töönädala (24.03.-27.03.2008) istungite päevakord.

2. Tori hobuse kui ohustatud tõu säilitamise probleemid
K. Kotkas juhatas sisse päevakorrapunkti arutelu. Tori hobuste aretamise probleeme käsitles komisjon oma 2008. aasta 15. jaanuari istungil, kus osales tori hobuste aretaja pr Ute Wohlrab. Traditsioonilise tori hobuse säilitamiseks tegi pr Wohlrab ettepaneku jagada tõuraamat kaheks ja litsentseerida seda tõugu täkud. Tookord otsustas komisjon teema arutelu jätkata ning leida lahendusi koostöös Põllumajandusministeeriumiga. Istungi juhataja andis selleteemalisest tegevusest ülevaate saamiseks sõna ministeeriumi toidu- ja veterinaarosakonna juhataja Hendrik Kuusele.
H. Kuusk selgitas, et tori hobuse aretus on alates 1980ndatest aastatest liikunud erinevates suundades ning tänaseks on välja kujunenud vähemalt kolme tüüpi tori hobuseid kokku ligikaudu 600 isendiga. Praegu kuuluvad kõik tori hobuste liigid ohustatud tõu alla. Ministeerium ei pea seda õigeks, sest põhitähelepanu on pööratud tori sporthobuste aretusele ning ohustatuks saab pidada vaid vana ajaloolist Hetmani liini tori hobuseid, keda aretati 20. saj algusest kuni 70 80ndate aastateni ning kelle arvukus tänaseks on jäänud väga väikeseks (ligikaudu 60-100 looma).
Traditsioonilise ohustatud tõugu tori hobuse säilitamiseks seadusandlikult takistusi ei ole. Põllumajandusloomade aretuse seaduse § 3 lõige 4, mis jõustus 1.01.2008, lubab ohustatud tõugu põllumajanduslooma aretuses kasutada üksnes sama tõugu põllumajanduslooma spermat, munarakku ja embrüot. Sellest nõudest tulenevalt tuleb aretusprogrammid ja ohustatud tõu puhul säilitusprogrammid viia seadusega vastavusse k.a 1. juuniks. Tõuaretajad peavad tegema valiku, milline saab olema ohustatud tõugu tori hobune kui liik ja kuidas seda nimetatakse. Vana või traditsioonilist tõugu tori hobune peab saama defineeritud eraldi säilitusprogrammis. Selleks on ministeerium teinud koostööd hobusekasvatajatega.
Pärast uute aretus- ja säilitusprogrammide kinnitamist saab muuta vastavat põllumajandusministri määrust ning traditsioonilist tüüpi tori hobusest saab omaette tõug. Sellega peaks traditsioonilise tori hobuse kui ohustatud tõu probleem leidma lahenduse selle aasta esimesel poolel.
H. Kuusk vastas komisjoniliikmete küsimustele.
A. Lotman avaldas arvamust, et vältida tuleb olukorda, kus hobusekasvatajatelt, kes käesoleval perioodil on saanud toetust ohustatud tõugu looma aretamiseks, hakatakse seda pärast tõuraamatu jagamist tagasi nõudma, kuna tingimused vahepeal muutuvad ning osad hobused ei kuulu enam ohustatud tõu alla.
H. Kuusk nõustus, et sellisel juhul sanktsioone rakendada ei tohiks, kuna reeglite muutmine ei tule hobusekasvatajate poolt.
K. Kotkas võttis arutelu kokku ja tänas H. Kuuske selgituste eest.
Otsustati: saata pr Ute Wohlrabile kirjalik vastus ohustatud tõugu traditsioonilise tori hobuse aretuse probleemidele pakutavate lahenduste kohta.

3. Organisatsioonilised küsimused
K. Kotkas teavitas komisjoni saabunud seminarikutsetest ja kirjadest. Arutati erimärgistatud kütuse aktsiisi teemalise uuringu tellimist MSI-lt.
Otsustati: koostöös EPKga valmistada ette uuringu lähteülesande projekt. Komisjon arutab seda oma 7. aprilli istungil.

Kalev Kotkas Merle Kruusimägi Juhataja Protokollija

Lisa järjehoidja sellele postitusele